Pro zájemce

Kdo přijde nově, aby vedl řeholní život, tomu se vstup nemá povolovat snadno, ale jak praví apoštol: Zkoumejte duchy, zdali jsou z Boha...

(Z Řehole Benediktovy, kap. 58.)

Jak se stát mnichem?

V první řadě se nebát. Cítíš-li, že Tě Bůh volá k životu v klášteře, neboj se a odpověz na jeho volání.

Jak? Jestli Tě zaujal náš klášter, neváhej, kontaktuj převora P. Augustina a domluv se s ním, kdy můžeš přijet na návštěvu a promluvit si s ním.

Jaké jsou základní podmínky pro přijetí do našeho řádu?

Je to v první řadě touha po Bohu a duchovním životě. Motivem žádosti nemůže být "útěk ze světa", snaha řešit tímto své existenční problémy.

Dále schopnost žít ve společenství, v případě konverze v dospělosti je důležité již nějakou dobu žít ve společenství církve.

Při vstupu je třeba předložit písemné testimonium faráře z farnosti, ze které žadatel přichází, písemné potvrzení o křtu a biřmování. Dále je nutné mít potvrzení z matriky o tom, že neuzavřel žádné manželství, doklad o ukončeném vzdělání a potvrzení od lékaře o zdravotním stavu.

Jaká je cesta od zájemce k plnoprávnému členovi komunity?

Po úvodním pohovoru s námi zájemce nějakou dobu žije - modlí se, pracuje a stoluje. Tato doba je individuální, bývá to většinou tři měsíce. Je to možnost vzájemného poznání. My poznáváme nově příchozího a on zase nás.

kompletář v kapli sázení stromků v lese P. Augustin u stolu

Není-li zájemce hned v prvních dnech odrazen a rozhodne-li se zůstat, vstupuje do postulátu - oficiální doba kandidatury, trvá většinou jeden rok. Stále je to doba pro přemýšlení, zjišťování, zda je toto opravdu ta "moje" cesta ke spáse.

Po roční kandidatuře začíná pro bratra obřadem obláčky kanonický noviciát, který trvá rovněž jeden rok. Při tomto obřadu bratr "odkládá starého člověka a obléká člověka nového" - dostává řeholní oděv a nové jméno.

fr. Jan Evangelista fr. Norbert fr. Otmar

Během noviciátu bratr pokračuje ve formaci, která začala již v postulátu a pokračuje i nějakou dobu po ukončení noviciátu. Seznamuje se s Řeholí sv. Benedikta, jejím výkladem, Stanovami (aktualizace Řehole do dnešní doby a místa, kde žijeme), s dějinami řeholního života, benediktinského řádu a vlastního domu. To vše pod vedením novicmistra, který má na starosti vedení a formaci noviců.

V prvních letech po obnovení komunity jsme neměli vlastní noviciát z důvodu nedostatku bratří, proto někteří z nás prožili rok v rakouském klášteře Göttweig nebo v Praze na Břevnově. Dnes již máme vlastní novicát, novicmistrem je převor P. Augustin, sociem (jeho pomocníkem) je fr. František.

Po ukončení novicátu bratr skládá časné sliby - na jeden rok, pak je minimálně dvakrát obnovuje. Po třech letech může být připuštěn ke složení slavných slibů, případně může ještě časné sliby obnovovat až dalších šest let. Bratr slibuje do rukou představeného před Bohem, jeho svatými a celou komunitou stálost, změnu mravů (ta v sobě zahrnuje chudobu a čistotu, v jiných společenstvích slibované zvlášť) a poslušnost na rok nebo (při slavných slibech) na celý život.

fr. Otmar fr. Jakub Maria fr. František fr. Otmar fr. Norbert fr. Naum - slavné sliby

Po složení slibů může bratr, pokud k tomu má předpoklady, studovat teologii nebo jinou vysokou školu. Pokud není studijní typ, zůstává v Rajhradě a žije a pracuje ve své komunitě. Po složení slavných sliby se stává plnoprávným členem komunity - má právo a povinnost rozhodovat v kapitule o důležitých věcech týkajících se kláštera...

znak opatství